Definitiebepaling

 • De Minstroom is een therapiepraktijk met als hoofdvestiging de Abstederdijk 33 in Utrecht. De Minstroom staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 57990433.
 • Met “we” of “wij” wordt De Minstroom en alle voor De Minstroom werkende therapeuten bedoeld.
 • Met “de therapeut” bedoelen we de therapeuten die voor De Minstroom werkzaam zijn.
 • Met “cliënt” of “cliënten” bedoelen we de mensen die in begeleiding bij één van de therapeuten van De Minstroom zijn.
 • Partners is in de tekst van de Algemene voorwaarden synoniem aan cliënt(en), ook als de relatie voor cliënten beëindigd is.
 • Met “Je” bedoelen we beide partners.

Artikel 1 – annuleren afspraak

 1. Indien een therapiegesprek uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd wordt, brengen wij deze niet in rekening. Annuleren jullie binnen 48 uur de afspraak , brengen wij deze volledig in rekening.
 2. Voor het annuleren van de afspraak zijn jullie zelf verantwoordelijk. Gebruik hiervoor de link die in de e-mail staat als de afspraak bevestigd wordt.
 3. Indien jullie uit elkaar gaan, blijven jullie beide verantwoordelijk voor de afspraak. Deze aanspraak vervalt, indien het account van Onlineafspraken.nl wordt stopgezet. Jullie kunnen daar beide bij jullie therapeut om vragen.

Artikel 2 – tarieven

 1. We hanteren een vast tarief voor onze gesprekken.
 2. Een gesprek duurt maximaal 90 minuten.
 3. Duurt een gesprek langer dan 90 minuten, wordt per 15 minuten het tarief naar ratio van het vaste tarief verhoogd (een gesprek van 105 minuten kost: vaste tarief + (vaste tarief / 4).
 4. Voor gesprekken die na 18:00 uur starten, rekenen we een avondtarief. Het avondtarief komt boven op het vaste tarief.

  Op de pagina Tarieven kunnen jullie de hoogte van de bedragen vinden.

Artikel 3 – facturatie

 1. Wij sturen op het eind van de maand of de eerste week van de volgende maand de factuur op voor de gesprekken die die maand hebben plaatsgevonden.
 2. De factuur versturen we per e-mail naar degene die als hoofdcliënt bij De Minstroom staat geregistreerd. De hoofdcliënt is degene die via Onlineafspraken.nl zich aangemeld heeft.
 3. Jullie zijn verplicht om te zorgen dat het juiste e-mailadres en adresgegevens bij ons bekend is. Om typefouten bij het invoeren van e-mailadressen te voorkomen, lever je nieuwe e-mailadressen altijd digitaal (via de e-mail of Whatsapp) aan.
 4. Bij relatietherapie zijn en blijven jullie beide verantwoordelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag. Dit geldt ook indien jullie besluiten om de relatie te beëindigen.
 5. Indien jullie het factuurbedrag onderling willen verdelen, doen jullie dit buiten ons om.
 6. Indien jullie niet binnen de aangegeven termijnen van 14 dagen de factuur voldoen, ontvangen jullie per e-mail een herinnering. Indien daarna de factuur nog niet wordt voldaan, ontvangen jullie een tweede herinnering per post. Het openstaande bedrag vermeerderen we dan met 25 euro vanwege administratieve kosten.
 7. Jullie hebben altijd recht om een betalingsregeling te treffen. Als jullie dit willen, dienen jullie bij jullie behandelende therapeut een voorstel in.

Artikel 4 – inzagerecht

Jullie hebben recht om jullie dossier in te zien. Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. de aanvraag voor inzage gebeurt schriftelijk bij de behandelende therapeut. Binnen 10 werkdagen maken we met jullie een afspraak om het dossier in te zien.
 2. Wij maken in het kader van relatietherapie één dossier aan. Dit dossier geldt voor allebei. Verzoek tot inzage dient daarom door jullie beide, schriftelijk, aangevraagd te worden. Indien één van jullie weigert om toestemming te geven, kan het dossier niet worden ingezien.
 3. Indien één van jullie een schriftelijke rapportage wenst te ontvangen, kan dit, met instemming van de andere partner, verstrekt worden. De andere partner krijgt in dat geval automatisch hetzelfde verslag verstrekt.

Artikel 5 – meldcode

 1. Wij zijn als organisatie wettelijk verplicht om een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben (klik hier voor wettekst). Bij vermoedens van kindermishandeling moeten wij door deze meldcode een aantal stappen zetten.

De stappen van de meldcode zijn:
1. In kaart brengen van signalen
2. Overleggen met een collega en/of Veilig Thuis over de interpretatie van de signalen.
3. De uitkomst hiervan met de cliënt(en) bespreken.
4. Wegen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
5. Beslissen over zelf hulp bieden of melden bij Veilig Thuis.

Een onderdeel van het in kaart brengen van de signalen, is het doen van een kindcheck. Onze therapeuten zijn verplicht te checken of er kinderen aanwezig zijn in jullie gezin. Eventuele signalen van mishandeling brengen wij tijdens het gesprek in kaart.

Artikel 6 – privacyregeling

 1. Wij zijn gehouden aan onze geheimhoudingsplicht. Zonder jullie nadrukkelijke toestemming verstrekken wij geen gegevens aan derden.
 2. Als het informatie betreft die beide partners raken, zullen beide partners toestemming moeten verlenen.

  Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid.

artikel 7 – klachtrecht

 1. De Minstroom hanteert een klachtreglement. Klik hier voor meer informatie.